mobil: 0723.583.822; tel: 0264.431.020 pelerinaje@mitropolia-clujului.ro

Politică de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Datele cu caracter personal prelucrate de S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice comercializate de către S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

 1. Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice.

 1. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:

–     Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

–     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

 1. S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția turoperatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.
 2. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

 1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL  și/sau vor fi distruse.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În relația cu S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.  

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

 1. a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
 2. b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. c) are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL poate:

–   fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

–   fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

 1. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Mun. Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 18, Judeţul Cluj, cod postal 400117 sau prin transmiterea unui e-mail către pelerinaje@mitropolia-clujului.ro.

 1. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de continutul acestui document, il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

–  faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice;

– faptul că S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

 1. CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori – beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ……………………………………………………………………………………………………….. (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor ………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. in varsta de ………………………………… ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

 1. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.
 2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agenția de turism    

S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL

Sediul: Mun. Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 18, Judeţul Cluj

Reprezentant: Moldovan Cristian Dumitru

Functia: Manager al Centrului de Pelerinaje Renașterea

 

Semnatura/Stampila

                                                                                         
Turistul

Nume și prenume ______________________________________

Semnatura ___________________________________________

 

 

 

FORMULAR ACORD DATE PERSONALE

 

  

Subsemnatul, (nume/prenume) ……………………………………………………………….. telefon: …………..…………………… adresa de e-mail ……………………………………………………………………. solicit Agentiei S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL oferte turistice care presupun informari comerciale necesare achizitiei unui sejur/pachet turistic.

 

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL in vederea comunicarii ofertei solicitate si  în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion.

 

                  

 

Data………………..                                                                        Semnatura ………………..

 

Datele tale sunt in siguranta si stocate in mod criptat. S.C. RENAȘTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL.

Pin It on Pinterest

Share This